• در صورتیکه فاکتور و یا قبض شما رنگی می باشد با شماره تلفن ۷۷۱۲۸۳۲۸ تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.

پرینت دیجیتال سیاه سفید
سایز کاغذ ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد
A4 یکرو ۳۰۰ ۲۸۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۸۰
A4 دورو ۶۰۰ ۵۵۰ ۴۸۰ ۳۸۰ ۳۵۰
A3 یکرو ۶۰۰ ۵۵۰ ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۵۰
A3 دورو ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۵۰ ۷۵۰ ۶۵۰
کپی سیاه سفید
سایز کاغذ ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد
A4 یکرو ۲۰۰ ۱۸۰ ۱۶۰ ۱۴۰ ۱۲۰
A4 دورو ۳۰۰ ۲۷۰ ۲۵۰ ۲۴۰ ۲۲۰
A3 یکرو ۴۰۰ ۳۸۰ ۳۵۰ ۳۲۰ ۳۰۰
A3 دورو ۶۰۰ ۵۷۰ ۵۵۰ ۵۰۰ ۴۸۰
چاپ ریسو سیاه سفید
  • چاپ ریسو کاغذ رنگی ۶۰ گرم ایرانی 

سایز کاغذ ۱۰۰۰ عدد
A4 یکرو ۲۵۰۰۰
A4 دورو ۳۵۰۰۰
  • چاپ ریسو کاغذ رنگی ۸۰ گرم فسفری خارجی 

سایز کاغذ ۱۰۰۰ عدد
A4 یکرو ۵۰۰۰۰
A4 دورو ۶۰۰۰۰
  • چاپ ریسو کاغذ سفید ۸۰ گرم

سایز کاغذ ۱۰۰۰ عدد
A4 یکرو ۲۸۰۰۰
A4 دورو ۳۸۰۰۰
B4 یکرو ۳۵۰۰۰
B4 دورو ۴۵۰۰۰
فاکتور و قبض با صحافی
نوع فاکتور  ۱۰۰۰ شماره
فاکتور دو برگی سایز  A4 ۱۰۰۰۰۰
فاکتور دو برگی سایز  A5 ۵۵۰۰۰
فاکتور دو برگی سایز  B4 ۱۱۵۰۰۰
فاکتور دو برگی سایز  B5 ۶۵۰۰۰
rقبض یک سوم A4 ۵۰۰۰۰